English
 
Privacy Policy Disclaimer
  Advanced SearchBrowse

Item

ITEM ACTIONSEXPORT

Released

Paper

Tiếp cận năng lượng và các giá trị tạo ra cho người dân khu vực chưa có điện tại Việt Nam. Đánh giá đồng lợi ích từ giảm phát thải các-bon trong ngành điện

Authors
/persons/resource/489

Okunlola,  Ayodeji
IASS Institute for Advanced Sustainability Studies Potsdam;

/persons/resource/995

Nagel,  Laura
IASS Institute for Advanced Sustainability Studies Potsdam;

Thị Khanh,  Ngụy
External Organizations;

Thị Mai Dung,  Nguyễn
External Organizations;

/persons/resource/47

Helgenberger,  Sebastian
IASS Institute for Advanced Sustainability Studies Potsdam;

Kovac,  Sarah
External Organizations;

External Ressource
Fulltext (public)

IASS_COBENEFITS Study_4880893.pdf
(Publisher version), 2MB

Supplementary Material (public)
There is no public supplementary material available
Citation

Tiếp cận năng lượng và các giá trị tạo ra cho người dân khu vực chưa có điện tại Việt Nam. Đánh giá đồng lợi ích từ giảm phát thải các-bon trong ngành điện. (2019): - IASS Study, Oktober 2019.
https://doi.org/10.2312/iass.2019.030


Cite as: https://publications.rifs-potsdam.de/pubman/item/item_4880893
Abstract
Tiếp cận điện năng là vô cùng cần thiết để thúc đẩy kinh tế và phát triển con người. Đây cũng là một động lực quan trọng cho phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Tiếp cận các dạng năng lượng hiện đại, đặc biệt là điện năng, thậm chí còn quan trọng hơn nữa đối với việc phát triển kinh tế-xã hội khu vực nông thôn (có trình độ phát triển cơ sở hạ tầng thấp hơn so với khu vực thành thị). “Điện khí hóa toàn diện” nhằm đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội (cũng như các mục tiêu phát triển bền vững (SDG)) của Việt Nam sẽ đòi hỏi mọi hộ dân, gia đình, cơ sở sản xuất nông nghiệp, doanh nghiệp địa phương và cộng đồng dân cư nông thôn đều được tiếp cận điện năng 24/7. Để đạt được mục tiêu này, Chính phủ Việt Nam đã tập trung chủ yếu vào việc tạo điều kiện tiếp cận điện năng cho người dân bằng cách mở rộng lưới điện quốc gia. Gần 98% hộ dân ở thành thị và nông thôn Việt Nam đều được điện khí hóa thông qua phương thức này. Tuy nhiên, việc tiếp cận điện năng của 2 % dân số còn lại, tập trung chủ yếu ở các khu vực có điều kiện địa hình không thuận lợi cho việc mở rộng lưới điện quốc gia vẫn còn là vấn đề kinh tế-kỹ thuật cần bàn luận. Để giải quyết vấn đề này, các cuộc thảo luận đã được tiến hành nhằm tìm hiểu xem liệu các giải pháp hệ thống năng lượng tái tạo độc lập có hiệu quả chi phí cao có thể hỗ trợ cho công cuộc điện khí hóa cho 2 % dân số còn lại hay không cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội hơn nữa cho nhóm người này.