English
 
Privacy Policy Disclaimer
  Advanced SearchBrowse

Item

ITEM ACTIONSEXPORT
 
 
DownloadE-Mail
  Tiếp cận năng lượng và các giá trị tạo ra cho người dân khu vực chưa có điện tại Việt Nam. Đánh giá đồng lợi ích từ giảm phát thải các-bon trong ngành điện

Tiếp cận năng lượng và các giá trị tạo ra cho người dân khu vực chưa có điện tại Việt Nam. Đánh giá đồng lợi ích từ giảm phát thải các-bon trong ngành điện. (2019): - IASS Study, Oktober 2019.
https://doi.org/10.2312/iass.2019.030

Item is

Files

show Files
hide Files
:
IASS_COBENEFITS Study_4880893.pdf (Publisher version), 2MB
Name:
IASS_COBENEFITS Study_4880893.pdf
Description:
Fulltext
Visibility:
Public
MIME-Type / Checksum:
application/pdf / [MD5]
Technical Metadata:
Copyright Date:
-
Copyright Info:
CC BY-SA 4.0

Locators

show
hide
Locator:
https://www.cobenefits.info/ (Supplementary material)
Description:
Informationen zum Projekt
Description:
English Version

Creators

show
hide
 Creators:
Okunlola, Ayodeji1, Contributor              
Nagel, Laura1, Contributor              
Thị Khanh, Ngụy2, Contributor
Thị Mai Dung, Nguyễn2, Contributor
Helgenberger, Sebastian1, Contributor              
Kovac, Sarah2, Contributor
Green Innovation and Development Centre (GreenID), Editor              
Affiliations:
1IASS Institute for Advanced Sustainability Studies Potsdam, ou_96022              
2External Organizations, ou_persistent22              

Content

show
hide
Free keywords: -
 Abstract: Tiếp cận điện năng là vô cùng cần thiết để thúc đẩy kinh tế và phát triển con người. Đây cũng là một động lực quan trọng cho phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Tiếp cận các dạng năng lượng hiện đại, đặc biệt là điện năng, thậm chí còn quan trọng hơn nữa đối với việc phát triển kinh tế-xã hội khu vực nông thôn (có trình độ phát triển cơ sở hạ tầng thấp hơn so với khu vực thành thị). “Điện khí hóa toàn diện” nhằm đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội (cũng như các mục tiêu phát triển bền vững (SDG)) của Việt Nam sẽ đòi hỏi mọi hộ dân, gia đình, cơ sở sản xuất nông nghiệp, doanh nghiệp địa phương và cộng đồng dân cư nông thôn đều được tiếp cận điện năng 24/7. Để đạt được mục tiêu này, Chính phủ Việt Nam đã tập trung chủ yếu vào việc tạo điều kiện tiếp cận điện năng cho người dân bằng cách mở rộng lưới điện quốc gia. Gần 98% hộ dân ở thành thị và nông thôn Việt Nam đều được điện khí hóa thông qua phương thức này. Tuy nhiên, việc tiếp cận điện năng của 2 % dân số còn lại, tập trung chủ yếu ở các khu vực có điều kiện địa hình không thuận lợi cho việc mở rộng lưới điện quốc gia vẫn còn là vấn đề kinh tế-kỹ thuật cần bàn luận. Để giải quyết vấn đề này, các cuộc thảo luận đã được tiến hành nhằm tìm hiểu xem liệu các giải pháp hệ thống năng lượng tái tạo độc lập có hiệu quả chi phí cao có thể hỗ trợ cho công cuộc điện khí hóa cho 2 % dân số còn lại hay không cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội hơn nữa cho nhóm người này.

Details

show
hide
Language(s): vie - Vietnamese
 Dates: 2019-102019
 Publication Status: Finally published
 Pages: 25
 Publishing info: -
 Table of Contents: -
 Rev. Type: -
 Degree: -

Event

show

Legal Case

show

Project information

show

Source 1

show
hide
Title: IASS Study
Source Genre: Series
 Creator(s):
Affiliations:
Publ. Info: Potsdam : Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS)
Pages: - Volume / Issue: Oktober 2019 Sequence Number: - Start / End Page: - Identifier: -

Source 2

show
hide
Title: COBENEFITS Study
Source Genre: Series
 Creator(s):
Affiliations:
Publ. Info: -
Pages: - Volume / Issue: Tháng 10 năm 2019 Sequence Number: - Start / End Page: - Identifier: -