de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean
English
 
Contact usLogin
  Advanced SearchBrowse

Start

 
 

Publication Database IASS Potsdam


On this platform the Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS) collects publications.

Search for publications here
Most Recently Released Items

Okunlola, Ayodeji; Nagel, Laura; Thị Khanh, Ngụy; Thị Mai Dung, Nguyễn ...
-
2019-12-10
Tiếp cận điện năng là vô cùng cần thiết để thúc đẩy kinh tế và phát triển con người. Đây cũng là một động lực quan trọng cho phát triển kinh tế của m...
Okunlola, Ayodeji; Nagel, Laura; Helgenberger, Sebastian; Thị Khanh, Ngụy ...
-
2019-12-10
Việt Nam có cơ hội chuyển dịch sang lộ trình quy hoạch các-bon thấp của ngành điện trong đó nhấn mạnh vào phát triển công nghệ năng lượng tái tạo, đặ...
Cockerill, Kristan; Glynn, Pierre; Chabay, Ilan; Farooque, Mahmud ...
-
2019-12-10
We propose creating and maintaining records of engagement and decision-making (RoED) to help us and our communities better understand ourselves, our ...
Okunlola, Ayodeji; Nagel, Laura; Helgenberger, Sebastian; Thi Khanh, Nguy ...
-
2019-12-09
Vietnam has the opportunity to transition towards low-carbon planning pathways within the power sector that emphasise the uptake of renewable energy ...

Latest news from the library