de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean
English
 
Contact usLogin
  Advanced SearchBrowse

Item


Book Chapter

Released

Gentechnik als Symbol: Zur Risikowahrnehmung der grünen Gentechnik

Renn, O. (2018): Gentechnik als Symbol: Zur Risikowahrnehmung der grünen Gentechnik. - In: Hucho, F., Diekämper, J., Fangerau, H., Fehse, B., Hampel, J., Köchy, K., Könninger, S., Marx-Stölting, L., Müller-Röber, B., Reich, J., Schickl, H., Taupitz, J., Walter, J., Zenke, M., Korte, M. (Eds.), Vierter Gentechnologiebericht. Bilanzierung einer Hochtechnologie, (Forschungsberichte / Interdisziplinäre Arbeitsgruppen, Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften; 40), Baden-Baden : Nomos, p. 159-172.
DOI: http://doi.org/10.5771/9783845293790-158


http://publications.iass-potsdam.de/pubman/item/escidoc:3829910
Resources

Renn_Gentechnik als Symbol.pdf
(Publisher version), 252KB

IASS-Authors
http://publications.iass-potsdam.de/cone/persons/resource/283

Renn ,  Ortwin
IASS Institute for Advanced Sustainability Studies Potsdam;

Abstract
There is no abstract available