de.mpg.escidoc.pubman.appbase.FacesBean
English
 
Contact usLogin
  Advanced SearchBrowse

Start

 
 

Publication Database IASS Potsdam


On this platform the Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS) collects publications.

Search for publications here




Most Recently Released Items

Dirth, Elizabeth
-
2019-12-11
Der vorliegende praktische Leitfaden richtet sich an politische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger auf jeder Ebene und in jeder Form vo...
Dirth, Elizabeth
-
2019-12-11
Der vorliegende praktische Leitfaden richtet sich an Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger auf allen Ebenen in jeder Art von Organisation ...
Okunlola, Ayodeji; Nagel, Laura; Thị Khanh, Ngụy; Thị Mai Dung, Nguyễn ...
-
2019-12-10
Tiếp cận điện năng là vô cùng cần thiết để thúc đẩy kinh tế và phát triển con người. Đây cũng là một động lực quan trọng cho phát triển kinh tế của m...
Okunlola, Ayodeji; Nagel, Laura; Helgenberger, Sebastian; Thị Khanh, Ngụy ...
-
2019-12-10
Việt Nam có cơ hội chuyển dịch sang lộ trình quy hoạch các-bon thấp của ngành điện trong đó nhấn mạnh vào phát triển công nghệ năng lượng tái tạo, đặ...

Latest news from the library